ปุ๋ยสูตร 25-7-7 เป็นปุ๋ยที่มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ไนโตรเจน (N) 25%, ฟอสฟอรัส (P) 7%, และโพแทสเซียม (K) 7% ซึ่งจำนวนเลขเหล่านี้แสดงถึงปริมาณของสารอาหารที่มีในปุ๋ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักทั้งหมดของปุ๋ยนั้นๆ

การใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ให้กับทุเรียนจะมีประโยชน์ในหลายด้านดังนี้:

ส่วนประกอบของปุ๋ย: 25-7-7 มีสูตรสมดุลที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของทุเรียน โดยไนโตรเจน (N) ที่มีปริมาณสูงช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตและพัฒนาส่วนบน เช่น ใบ ก้านใบ และกิ่ง ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตของราก ดอก และผล เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของทุเรียน

การใส่ปุ๋ย: ปุ๋ยสูตร 25-7-7 สามารถใส่ได้หลายครั้งตลอดช่วงการเจริญเติบโตของทุเรียน เช่น ใส่ปุ๋ยทุกๆ 2-3 เดือนหรือตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ การใส่ปุ๋ยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องจะช่วยให้ทุเรียนได้รับสารอาหารที่พอเพียงตลอดระะยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช และช่วยให้ทุเรียนเติบโตสม่ำเสมอ และมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรง

การเพิ่มผลผลิต: ปุ๋ยสูตร 25-7-7 มีส่วนประกอบสารอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการของทุเรียนในแต่ละระยะการเจริญเติบโต โดยไนโตรเจน (N) ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตอาหารของทุเรียน ส่งผลให้มีการออกดอกและติดผลมากขึ้น ฟอสฟอรัส (P) ช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตของดอกและผล และโพแทสเซียม (K) ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของรากและทำให้ทุเรียนมีคุณภาพดี

การป้องกันโรคและแมลง: การใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ที่เหมาะสมจะช่วยให้ทุเรียนมีระบบต้านทานโรคและแมลงที่แข็งแรง การให้สารอาหารที่สมดุลย์จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันภายในพืช ทำให้ทุเรียนสามารถต่อต้านโรคและแมลงได้ดีกว่าพืชที่ไม่ได้รับสารอาหารสมดุลย์อย่างเพียงพอ

เมื่อใช้ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ในการใส่ทุเรียน ควรทราบว่าปริมาณที่เหมาะสมของปุ๋ยอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของดิน สภาพแวดล้อม และระยะเวลาการ

การให้ปุ๋ย คำแนะนำทั่วไปสำหรับการใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ให้กับทุเรียนได้แก่:

  • การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใส่ปุ๋ย ควรตรวจสอบสภาพดินและระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของทุเรียน หากดินเป็นกรดสูง อาจต้องปรับสภาพดินโดยใส่ปูนขาว เพื่อเพิ่มค่า pH ของดินให้เหมาะสม
  • วิเคราะห์ปุ๋ย: ควรทำการวิเคราะห์ดินเพื่อหาค่าธาตุอาหารที่ขาดและมีมากในดิน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงสภาพดินและให้ปุ๋ยเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามความต้องการของทุเรียน
  • อัตราการใส่ปุ๋ย: อัตราการใส่ปุ๋ยขึ้นอยู่กับอายุของทุเรียนและขนาดต้นทุเรียน แต่ละช่วงอายุของทุเรียนมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ช่วงเริ่มปลูก ถึงช่วงเตรียมการออกดอก และช่วงติดผล ควรอ่านคู่มือหรือข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในการให้ปุ๋ยเพิ่มเติม
  • การกระจายปุ๋ย: ควรกระจายปุ๋ยให้ทั่วทั้งพื้นที่รอบๆ ทรงพุ่มของทุเรียน และหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยโดยตรงบนรากหรือโคนต้น

การใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ใส่ตอนไหน

  1. การใส่ปุ๋ยตอนต้น: ในช่วงแรกของการปลูกทุเรียนหลังจากที่ปลูกต้นทุเรียนไปแล้วประมาณ 2-3 เดือน สามารถเริ่มใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ได้โดยการกระจายปุ๋ยบริเวณรอบโคนต้นทุเรียน อัตราการใส่ปุ๋ยประมาณ 200-300 กรัมต่อต้นขึ้นอยู่กับขนาดของต้นทุเรียน
  2. การใส่ปุ๋ยระหว่างการเจริญเติบโต: ต่อมาในช่วงเติบโตของทุเรียน สามารถใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ได้เป็นระยะ ๆ โดยใช้อัตราการใส่ปุ๋ยประมาณ 500-800 กรัมต่อต้น ให้แบ่งการใส่ปุ๋ยเป็นช่วง ๆ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ อาจใส่ปุ๋ยทุก ๆ 2-3 เดือนหรือตามความต้องการของพืช
  3. การใส่ปุ๋ยก่อนออกดอกและติดผล: ในช่วงที่ทุเรียนเตรียมการออกดอกและติดผล ควรเพิ่มปริมาณปุ๋ยสูตร 25-7-7 เพื่อส่งเสริมให้ทุเรียนมีพลังในการออกดอกและติดผลมากขึ้น อัตราการใส่ปุ๋ยสามารถเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1-1.5 กิโลกรัมต่อต้น โดยให้แบ่งการใส่เป็นช่วง ๆ ตลอดระยะการเตรียมการออกดอกและติดผล อาจใส่ปุ๋ยทุก ๆ 1-2 เดือนหรือตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
  4. การใส่ปุ๋ยหลังติดผล: เมื่อทุเรียนเริ่มมีผลแล้ว สามารถใช้ปุ๋ยสูตร 25-7-7 เพื่อส่งเสริมให้ผลทุเรียนเจริญเติบโตและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อัตราการใส่ปุ๋ยสามารถเพิ่มเติมได้ในช่วงนี้ เช่น ให้ปริมาณปุ๋ยประมาณ 1.5-2 กิโลกรัมต่อต้น แบ่งใส่เป็นช่วง ๆ เพื่อให้สารอาหารถูกส่งเข้าสู่ผลทุเรียนอย่างเหมาะสม

ควรจะระวังอย่าให้ปุ๋ยสัมผัสโคนต้นหรือรากตรงๆ เพราะอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของรากได้ ในการใส่ปุ๋ยควรกระจายให้ทั่วบริเวณรอบโคนต้นทุเรียนและระยะห่างจากรากประมาณ 20-30 เซนติเมตร และควรรดน้ำให้เพียงพอเพื่อให้ปุ๋ยละลายและซึมเข้าสู่ดินได้ดี

อย่าลืมว่าการให้ปุ๋ยเพิ่มเติมควรปรับเปลี่ยนตามสภาพดิน การเจริญเติบโตของทุเรียน และคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับการให้ปุ๋ยทุเรียนด้วยสูตร 25-7-7 ได้แก่:

การให้ปุ๋ยในช่วงฤดูหนาว: ในช่วงฤดูหนาวที่ทุเรียนไม่ติดผลหรือมีการเจริญเติบโตน้อยลง ควรลดปริมาณการใส่ปุ๋ยลง โดยให้ปุ๋ยสูตร 25-7-7 อย่างเสริมสร้างพลังในการเตรียมต้นก่อนฤดูใบไม้ร่วง แต่ก็ไม่ควรให้ปุ๋ยมากเกินไปเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตผิดปกติในฤดูกาลถัดไป

การใส่ปุ๋ยรอบทรงพุ่ม: ควรใส่ปุ๋ยโดยกระจายรอบทรงพุ่มของทุเรียนให้ทั่วทั้งพื้นที่ โดยอาจใช้วิธีการเปิดร่องและกระจายปุ๋ยรอบทรงพุ่มเพื่อให้ปุ๋ยกระจายเสมอ สามารถใช้เครื่องปรับปรุงดินเพิ่มเติมเช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่าและหญ้าแห้งเป็นปุ๋ยคลุกเคล้ากับปุ๋ยสูตร 25-7-7 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ย

เพิ่มเติมกดที่ภาพชมข้อมูล

ชุดคู่หูบำรุงทางใบ สำหรับทุเรียน

จำหน่ายเวิลด์แพลนท์-ไคโตซาน-คู่หูมหัศจรรย์

คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทย ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ใครใช้ก็ว่าดี แนะนำครับ

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

ปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์!

สอบถามการใช้กับพืชที่คุณปลูกกับทีมผู้เชี่ยวชาญ

>