มิถุนายน 4, 2023

การปลูกทุเรียนแบบ 6×6 / 5×5 / 4×4 / 6×8 หรือ 7×7 เป็นการจัดการปลูกทุเรียนในรูปแบบแถวระยะห่างหน่วยเป็นเมตรทั้งแนวราบและแนวตั้งตามตัวเลข ทั้งนั้นก็จะมีการปลูกเหมือนๆ กัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. เตรียมพื้นที่: กำหนดพื้นที่ที่จะใช้ปลูกทุเรียนและทำการตรวจสอบความเหมาะสมของดิน ตรวจวัดแสงแดดและระบบระบายน้ำในพื้นที่
  2. เลือกพันธุ์ทุเรียน: เลือกสายพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของพื้นที่ คำแนะนำเรื่องพันธุ์ทุเรียนสามารถขอรับจากที่ปลูกทุเรียนท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
  3. การเตรียมพื้นดิน: ทำการไถดินให้ลึกและปรับปรุงคุณภาพดินโดยใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มสภาพดินให้ร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์
  4. วางแผนและทำแปลงปลูก: วางแผนการปลูกและทำแปลงปลูกตามรูปแบบ 6×6 / 5×5 / 4×4 / 6×8 หรือ 7×7 โดยระยะห่างระหว่างต้นทุเรียนในแนวราบและแนวตั้งจะมีหน่วยเป็นเมตร
  5. ขุดหลุมปลูก: ขุดหลุมปลูกในขนาดที่เหมาะสมเพื่อรองรับระบบรากทุเรียน หลุมควรมีขนาดประมาณ 1x1x1 เมตร
  6. การปลูก: วางต้นทุเรียนลงในหลุมปลูกโดยระยะห่างระหว่างต้นทุเรียนในแนวรการใส่ปุ๋ย: หลังจากปลูกทุเรียนลงในแปลงปลูกแล้ว ควรใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นทุเรียน ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน และเพิ่มปุ๋ยเคมีที่มีสูตรเสมอ เช่น 16-16-16 หรือ 15-15-15 ในปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำ
  7. ระบบรดน้ำ: ติดตั้งระบบรดน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ต้นทุเรียนได้รับน้ำที่เพียงพอตามความต้องการ รดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่ท่วมน้ำ และควรจัดการระบบรดน้ำให้เป็นระบบน้ำหยดหรือระบบน้ำฝนเพื่อประหยัดน้ำและลดการระบายน้ำไม่จำเป็น
  8. การตัดแต่งกิ่ง: ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ควรทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อเพิ่มการกระจายแสงและอากาศภายในทรงพุ่ม ลดความหนาแน่นของกิ่ง และสร้างรูปร่างต้นทุเรียนที่สวยงามและสามารถให้ผลผลิตได้มากขึ้น
  9. การดูแลรักษา: ต้องดูแลรักษาต้นทุเรียนโดยเฉพาะการกำจัดวัชพืช การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการตรวจสอบสภาพของต้นทุเรียนเพื่อตระหนักถึงโรคหรือศัตรูที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ระยะการปลูกที่เหมาะสมควรใช้ระยะไหน หากจะให้แนะนำ 6×6 ถือว่าเป็นระยะกลางๆ แนะนำกำลังสวย และไม่ติดกันมากไป และไม่ห่างกันมากไป

แนะนำ อาหารทางใบใช้ได้กับทุเรียนทุกระยะ

ชุดคู่หูมหัศจรรย์

คู่หูมหัศจรรย์ เวิลด์แพลนท์ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทย ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ใครใช้ก็ว่าดี แนะนำครับ

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

ปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์!

สอบถามการใช้กับพืชที่คุณปลูกกับทีมผู้เชี่ยวชาญ

>